แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
 
ใบลา
 
 
ประกาศ/คำสั่งงานการเจ้าหน้าที่
 
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารบุคคล
 
 
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
 
 
 
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
+ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
 
 
+ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
 
+ การพัฒนาบุคลากร
 
 
+ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 
 
 
+ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ
 
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 
คู่มือการให้บริการประชาชน
 
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564
 
ไม่มีข้อมูล